Parkování

Pro zkvalitnění služeb pro naše zákazníky jsme se rozhodli zavést parkovací řád. Naši členové a golfisté mají parkování zdarma. Věříme, že toto opatření povede k vyšší zákaznické spokojenosti. Pro ostatní subjekty, kteří nejsou zákazníky Prague City Golf, s.r.o., máme následující ceník parkovného:

1 hodina 35,-Kč
2 - 6 hodin 100,-Kč
1 den 200,-Kč

Detaily a celé znění parkovacího řádu naleznete níže:

PROVOZNÍ ŘÁD

NEHLÍDANÉHO PARKOVIŠTĚ

(dále jen „Provozní řád“)

Tento Provozní řád upravuje pravidla a podmínky užívání parkovacího místa na Parkovišti. Všichni zákazníci využívající parkování v prostorách Parkoviště a ostatní uživatelé Parkoviště jsou povinni se s tímto Provozním řádem seznámit a dodržovat jej.

Odebráním parkovacího lístku z parkovacího automatu, resp. použitím parkovací karty na vjezdu na Parkoviště a vstupem, resp. vjezdem do prostor Parkoviště, akceptuje zákazník tento Provozní řád, ceník parkovného a uzavírá s Provozovatelem dohodu o poskytnutí nechráněného parkovacího místa na Parkovišti.

 

1. DEFINICE

 

Pro účely tohoto Provozního řádu mají následující pojmy s velkým počátečním písmenem následující význam:

„Parkoviště“ parkovací plocha, postavenou na pozemcích parcelní číslo 886/26, 885/5 a 2937/2 v katastrálním území Zbraslav;

„Golfový areál“ golfové hřiště, tréninkové plochy, restaurace v objektu Prague City Golf a golfová recepce;

„Provozní řád“ tento provozní řád;

„Provozovatel“ osoba, která provozuje Parkoviště z titulu vlastnictví Parkoviště nebo na základě smlouvy s vlastníkem; ke dni vydání tohoto Provozního řádu je to společnost Prague City Golf, s.r.o. se sídlem Praha 5, K Radotínu 15, Zbraslav 156 00, IČ: 01484397.

2. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ

 

 • Provozní doba Parkoviště se dělí na provozní dobu pro (i) zákazníky krátkodobého stání a pro (ii) zákazníky dlouhodobě pronajatého stání. Provozní doba Parkoviště pro krátkodobé stání se řídí provozní dobou Golfového areálu pro veřejnost. Otevření Parkoviště nastává zpravidla 20 minut před začátkem provozní doby golfového hřiště a uzavření 20 minut po jejím skončení. Provozní doba Parkoviště pro dlouhodobá pronajatá stání se řídí smlouvou mezi Provozovatelem a nájemcem parkovacího stání.
 • Vjezd vozidel s jiným než benzínovým, naftovým či elektrickým pohonem podléhá předchozímu souhlasu Provozovatele.
 • Není dovoleno parkování vozidel s přívěsným vozíkem, přívěsem a nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 2.500 kg.
 • Ceník parkovného stanovuje Provozovatel. Provozovatel je oprávněn měnit sazby parkovného, je však vždy povinen nový Ceník zveřejnit na vjezdech na Parkoviště a v recepci Golfového areálu. Aktuální ceník lze dopředu zjistit na http:// www.praguecitygolf.cz/parkování nebo na tel. č. 212 240 873.
 • Vozidla parkující na Parkovišti musí být v řádném technickém stavu a musí být schválena k provozu na pozemních komunikacích. Z vozidla nesmí být po dobu stání na Parkovišti sejmuty, zakryty či jinak odstraněny registrační značky.
 • Předmětem dohody o poskytnutí nechráněného parkovacího místa není zabezpečení vozidla proti odcizení, krádežím či vloupáním. Vlastník ani Provozovatel Parkoviště neodpovídá za případné odcizení vozidla, krádeže součástí a vybavení vozidla, jakož i případných předmětů ponechaných po dobu parkování ve vozidle, vloupání do vozidla či jakékoliv jeho poškození.
 • Maximální přípustná doba parkování na Parkovišti je stanovena na 12 hodin po skončení provozní doby Parkoviště. V dohodě mezi nájemcem dlouhodobého parkovacího stání a Provozovatelem Parkoviště může být sjednáno jinak. V případě, že vozidlo nebude odstraněno vlastníkem či jeho provozovatelem ani ve lhůtě 10 dnů od uplynutí maximální přípustné doby parkování, bude vozidlo na náklady provozovatele vozidla odtaženo na záchytné parkoviště či jiné podobné místo. Provozovatel Parkoviště nepřebírá odpovědnost za škodu, která tím majiteli či jiné osobě vznikne.
 • Provozovatel Parkoviště je oprávněn přemístit vozidlo zákazníka z Parkoviště na jeho náklad v případě, že z vozidla začnou v průběhu parkování unikat PHM, olej či jiné kapaliny nebo bude jinak ohrožovat provoz Parkoviště či jiné osoby než zákazníka a jejich majetek s tím, že tuto skutečnost je povinen bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, pokud je mu jeho totožnost známa.
 • Provozovatel Parkoviště je oprávněn umístit vozidlo zákazníka na jiné, provozovatelem či příslušnou třetí osobou určené místo, v případě vzniku havárií a jejich odstraňování.
 • Provozovatel Parkoviště je oprávněn odmítnout vjezd vozidla, ze kterého uniká PHM, olej, či jiné kapaliny nebo jinak ohrožuje životní prostředí nebo bezpečnost práce, jiné osoby než zákazníka či jejich majetek, vč. vozidel převážejících např. hořlaviny, tlakové láhve, výbušniny, živá zvířata, atp.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu, kterou nezavinil, zejména neodpovídá za škodu, kterou způsobil zákazník nebo třetí osoby.
 • Zákazník zodpovídá za všechny škody, které způsobil a to na majetku třetích osob i Provozovatele Parkoviště.
 • Řidič vozidla je povinen bez výhrad dbát pokynů Provozovatele nebo jím zaškolených pracovníků a zaparkovat na místě, které mu je pravidly či Provozovatelem Parkoviště určeno.

 

3. SYSTÉM PARKOVÁNÍ

VJEZD, POHYB A PARKOVÁNÍ VOZIDLA:

                              

 

 • Řidič zastaví před závorou, stiskne tlačítko pro výdej parkovacího lístku, jehož odebráním dojde k otevření závory. V případě zákazníků dlouhodobě pronajatého parkovacího stání řidič použije vjezdovou kartu.
 • Řidič před opuštěním vozidla zajistí zabezpečí proti samovolnému pohybu a zamkne.
 • Na Parkovišti je provoz upraven dopravním značením a zákazník je povinen dodržovat v plném rozsahu zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění spolu s vyhláškou 290/2011 Sb. v platném znění.
 • V prostorách Parkoviště se všechna vozidla musí pohybovat rychlostí přiměřenou aktuální situaci, maximální povolená rychlost je 5 km/hod.

 

VÝJEZD VOZIDLA:

 • Před výjezdem z Parkoviště zaplatí zákazník na základě předloženého parkovacího lístku na recepci Golfového areálu danou částku podle konkrétního tarifu.
 • Zákazník musí opustit Parkoviště do 15 minut od zaplacení.
 • Při výjezdu z Parkoviště řidič zastaví před závorou, zaplaceným parkovacím lístkem otevře závoru a odjede vozidlem z Parkoviště.

 

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

 • Při zaparkování vozidla vždy řádně uzavřít a uzamknout vozidlo, zajistit jej proti samovolnému pohybu a zanechat vozidlo v požárně bezvadném stavu.
 • Dodržovat všechny výstražné nápisy, dopravní značky a značení, pokyny obsluhy Parkoviště a tento Provozní řád.
 • Dodržovat všechny obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy.
 • Parkovací místo užívat jen vozidlem v technicky provozuschopném stavu a parkovat jen na vyznačených místech.
 • Umístit vozidlo do vyznačených parkovacích stání tak, aby nepřekáželo jiným vozidlům v parkování, provozu či manipulaci.
 • Počínat si tak, aby se předešlo škodám na zdraví či majetku a oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu nebezpečí hrozící škody nebo její vznik.
 • Udržovat čistotu a pořádek na Parkovišti.
 • Pečlivě uschovat parkovací lístek. Následky způsobené ztrátou, poškozením a nečitelností parkovacího lístku jdou k tíži zákazníka.
 • V případě ztráty parkovacího lístku bude vozidlo vydáno z Parkoviště jen na základě předložení technického průkazu vozidla – osvědčení o registraci vozidla a občanského průkazu uživatele vozidla. V takovém případě bude účtována za ztrátu parkovacího lístku náhrada ve výši 1000 Kč za předpokladu, že doba parkování nepřesáhne maximální přípustnou dobu. V ostatních případech činí náhrada 2000 Kč.
 • Neprodleně nahlásit obsluze Parkoviště škodu, kterou způsobil na svém či jiném Vozidle, na zařízení Parkoviště nebo na jiných hodnotách.
 • Veškeré případné reklamace sepsat a uplatnit před opuštěním Parkoviště u obsluhy Parkoviště. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

5. V PROSTORÁCH PARKOVIŠTĚ V PARKOVANÉM VOZIDLE JE ZAKÁZÁNO

 

 • Manipulace s otevřeným ohněm.
 • Couvání vozidla s výjimkou parkovacího manévru nebo vyjíždění ze zaparkovaného místa.
 • Odkládání a skladování předmětů všeho druhu, obzvláště předmětů z hořlavých materiálů.
 • Ponechávat v zaparkovaném vozidle tlakové nádoby, nebo stroje a přístroje, které mohou pracovat samočinně, či jakkoliv ohrožovat osoby odlišné od zákazníka či jejich majetek.
 • Zakrývat vozidlo plachtou.
 • Ponechání motoru v běhu po dobu delší než je nezbytně nutné k zaparkování anebo výjezdu, zkoušení motoru a bezdůvodné používání výstražného zvukového znamení.
 • Doplňování pohonných hmot či jiných kapalinových náplní do vozidel a jejich vypouštění, provádění oprav a mytí vozidel.
 • Parkování vozidel ve žlutě označených zákazových zónách a podél žlutých čar, na vyhrazených místech bez příslušného oprávnění a mimo prostor Parkoviště.
 • Jízda golfovými buggy, jízda na skateboardu a kolečkových bruslích.
 • Uzamykání osob či zvířat ve vozidle.
 • Provozovat stánkový nebo pochůzkový prodej, dealerskou nebo komerční činnost bez povolení Provozovatele.
 • Poškozovat, případně manipulovat se zařízením Parkoviště.
 • Poškozovat, případně manipulovat s majetkem osob odlišných od zákazníka.

 

6. EVAKUACE

 

Při vyhlášení evakuace jsou všechny osoby přítomné v prostorech Parkoviště, včetně řidičů parkujících vozidel, povinny se podřídit příkazům zásahových (respektive bezpečnostních) sborů či Provozovateli Parkoviště.

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Provozní řád Parkoviště domu nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.2.2017.

Provozní řád Parkoviště bude viditelným způsobem s náležitým upozorněním pro zákazníky umístěn na webu, recepci Golfového areálu a před jeho technickým zařízením určeným pro výdej parkovacích lístků a otevírání závory k vjezdu na parkovací místa (odkaz na webovou stránku).

 

 

 

 

detail