VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRAGUE CITY GOLF, S.R.O.

1. Rozsah působnosti

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti při poskytování služeb společností Prague City Golf, s.r.o., se sídlem K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 014 84 397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 207222 (dále jen „Poskytovatel“) a osob, kterým Poskytovatel tyto služby poskytuje, včetně členů Prague City Golf Club z.s., spolku se sídlem K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha, IČO: 270 17 966, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 16300 (dále jen „Golfový klub“), zejména možnost využívat golfová hřiště a driving range v areálu Poskytovatele, jakož i další doprovodné služby (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“). 

2. Definice

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou následující pojmy definovány takto:

Poskytovatelem

Prague City Golf, s.r.o., se sídlem K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 014 84 397, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 207222;

Golfovým klubem

Prague City Golf Club z.s., spolek se sídlem K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha, IČO: 270 17 966, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka L 16300;

Zákazníkem

osoba, která provedla objednávku služeb Poskytovatele, včetně Člena klubu (nevyplývá-li z těchto Všeobecných obchodních podmínek něco jiného);

Členem klubu

osoba, která je členem Golfového klubu, pro níž Golfový klub (v závislosti na typu členství) zajišťuje v souladu se svými vnitřními předpisy výhody při využívání Služeb;

Areálem golfového hřiště

Areál golfového hřiště Poskytovatele na adrese K Radotínu 15, Zbraslav, 156 00 Praha 5; a

Službami

Služby poskytované Poskytovatelem, zejména možnost využívat golfové hřiště, včetně tzv. „Himalájí“, driving range a další doprovodné služby (zapůjčení vybavení, zapůjčení buggy vozítka, a další).

3. Závaznost

3.1. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas a zároveň potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil tím, že provede objednávku (rezervaci) Služeb v souladu s čl. 4.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

4. Objednávka služeb a podmínky zrušení objednávky

4.1. Zákazník je povinen v dostatečném předstihu provést objednávku (rezervaci) Služeb. Objednávka Služeb může být provedena telefonicky, e-mailem prostřednictvím kontaktů (http://www.praguecitygolf.cz/cz/kontakty, přímo na recepci v areálu Golfového hřiště anebo prostřednictvím on-line aplikace dostupné na internetových stránkách Poskytovatele (https://www.teetime.cz/Reservation.aspx).

4.2. Provedená objednávka nezakládá právo na poskytnutí Služeb a Poskytovatel je oprávněn objednávku provedenou Zákazníkem nepřijmout nebo odmítnout, pokud jí nemůže, zejména z technických a kapacitních důvodů, vyhovět. 

4.3. Objednávka se stává závaznou teprve jejím potvrzením ze strany Poskytovatele služeb (potvrzení může být v závislosti na formě objednávky dle odst. 1 tohoto článku učiněno telefonicky, emailem, prostřednictvím on-line rezervačního systému, popř. ústně).

4.4. Zákazník bere na vědomí, že bez provedení předchozí objednávky nemůže být Poskytnutí Služeb v určitém čase ze strany Poskytovatele garantováno.

4.5. Zákazník bere na vědomí, že je kapacita Areálu golfového hřiště omezená. Zákazník je proto v případě, že nebude moci objednané Služby využít, povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Poskytovatele, s tím, že provedenou objednávku je Zákazník oprávněn zrušit nejpozději 48 hodin před  termínem, na něž bylo poskytnutí Služby objednáno. Pokud Zákazník objednávku Služby nezruší v uvedené lhůtě 48 hodin, a nepodaří-li se Poskytovateli Službu ve smluveném termínu poskytnout jinému Zákazníkovi, pak (bez ohledu na to, že k poskytnutí Služby nedošlo):

  1. Poskytovatel má nárok na úhradu ceny za Služby stanovené dle článku 5.1 těchto Všeobecných obchodních podmínek; a
  2. v případě, že je Zákazník Členem klubu, který je oprávněn k  poskytnutí Služby na základě svého členství v Golfovém klubu, se Služba považuje za poskytnutou.

5. Cena služeb

5.1. Cena Zákazníkem objednané Služby se řídí aktuálním ceníkem Poskytovatele platným v okamžiku provedené objednávky Služby. Aktuální ceník Poskytovatele je dostupný na webových stránkách Poskytovatele http://www.praguecitygolf.cz/cz/cenik/cenik-hriste  a na recepci v areálu Golfového hřiště.

5.2. Členové klubu mohou využívat Služeb se zvýhodněním, popř. jim může být Služba poskytnuta zdarma na základě jejich členství v Golfovém klubu. Členové klubu berou na vědomí, že rozsah tohoto zvýhodnění je závislý na vnitřních předpisech Golfového klubu a konkrétním typu členství.

5.3. Členové klubu zároveň berou na vědomí, že poskytnutí jakékoli Služby ze strany Poskytovatele je podmíněno technickými a kapacitními možnostmi Poskytovatele. V případě, kdy poskytnutí Služeb není z technických nebo kapacitních důvodů možné,  nevznikají členovi Golfového klubu vůči Poskytovateli žádné nároky.

6. Práva a povinnosti stran

6.1. Zákazník klubu je povinen dostavit se na golfové hřiště s dostatečný předstihem před sjednaným termínem, pro který provedl objednávku Služeb.  Zákazník bere na vědomí, že v případě, že se nedostaví ve smluvený termín, nemusí mu být Služba poskytnuta, aniž by mu vznikl jakýkoli nárok na náhradu vůči Poskytovateli.

6.2. Zákazník je povinen chovat se v Areálu golfového hřiště v souladu s provozním řádem Areálu golfového klubu, zejména je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke zničení, poškození nebo ztrátě majetku Poskytovatele a brát ohledy na ostatní návštěvníky Areálu golfového hřiště. V případě, že Zákazník porušuje provozní řád Areálu golfového klubu, může být Poskytovatelem z Areálu golfového klubu vykázán, aniž by mu vůči Poskytovateli vzniklo právo na jakoukoli náhradu, zejména nemá právo na vrácení ceny sjednané za poskytnutí Služby.

7. Nemožnost plnění

7.1. V případě, že Poskytovatel nemůže Služby ze závažných důvodů na straně Poskytovatele ve sjednaném termínu poskytnout, nemá Zákazník vůči Poskytovateli právo na jakoukoli náhradu, má však právo na sjednání jiného termínu poskytnutí Služeb. Za závažné důvody na straně Poskytovatele se považuje zejména nedostatečná kapacita areálu Golfového hřiště a nepříznivé povětrnostní vlivy.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Zákazníka v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy jsou Poskytovatelem shromažďovány a zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služeb Zákazníkovi, souhlas Zákazníka ke zpracování tedy není nutný. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění. Veškeré osobní údaje získané od Zákazníka jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedený účel a nejsou dále předávány třetím osobám.

8.2. Zákazník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Pokud se Zákazník domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, je oprávněn žádat od Poskytovatele vysvětlení, případně odstranění takto vzniklého stavu.

9. Účinnost

9.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2017.

detail